Kişisel Veriler Saklama ve İmha Politikası

GİRİŞ
İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ, AMACI VE KAPSAMI
BU İMHA POLİTİKASI (POLİTİKA) , SAĞLIK HİZMETİ SUNULAN MUAYENEHANE (MUAYENEHANE)
işleteni VERİ SORUMLUSU HEKİM (VERİ SORUMLUSU) olarak elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince silinmesi, yok edilmesi ve/veya
anonim hale getirilmesine ilişkin uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda MUAYENEHANE çalışanlarının, çalışan adaylarının, hastaların, hasta
refakatçileri/vasileri-velilerinin ve herhangi bir nedenle MUAYENEHANE bünyesinde kişisel verisi
bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri; bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde
Anayasa ve kanunlara uygun olarak yürütülmektedir.

TANIMLAR

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu
olan gerçek veya tüzel kişiyi
İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü

bilgi

Özel Nitelikte Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
İmha Etme Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale

getirilmesini

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez,
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
işlemidir

Silme Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kanun/KVKK 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumunu

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği

kayıt sistemini

ifade eder.

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI
VERİ SORUMLUSU, POLİTİKA’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda
yayınlanması ve güncellenmesi, çalışanların politikaya uygun hareket etmesi, POLİTİKA’nın
uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

MUAYENEHANE çalışanları POLİTİKA kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi
uygulanması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması
amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari
tedbirlere uyar.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan
ikincil düzenlemelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde; Veri sahiplerinin MUAYENEHANEYE
başvurması ve ilk bilgilendirmenin yapılması, kaydın açılarak hasta dosyası oluşturulması, kâğıt ve
elektronik ortamda tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla, SGK sistemi üzerinden online
olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, MUAYENEHANE’YE sevk
edilmiş olması durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, cv ibrazıyla veya iş
başvurularıyla, tedarikçi/hizmet alınan olarak herhangi bir amaçla MUAYENEHANE ile iletişime
geçildiğinde ve hizmet alındığında otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda temin edilmektedir.

KAYIT ORTAMLARI
Kişisel veriler, MUAYENEHANE tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak
güvenli bir şekilde saklanır.

3.1. ELEKTRONİK ORTAMLARDA SAKLANAN VERİLER
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) 
Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, medikal programlar) 
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs
vb.)
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) 
Optik diskler (CD, DVD vb.) 
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) 
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

3.2. ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMLAR
Kâğıt
Manuel veri kayıt sistemleri (hasta dosyaları, protokol defteri, teftiş ve denetim defteri, çalışma
belgeleri, ziyaretçi giriş defteri ve sağlık hizmeti sunulan özel sağlık işletmeleri gereğince tutulması
zorunlu olan diğer defterler)
Yazılı, basılı, görsel ortamlar

SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VERİ SORUMLUSU tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, hastalar, hasta refakatçileri/veli-vasileri ve
herhangi bir nedenle MUAYENEHANE bünyesinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel
veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı
açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1. SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kanunun 3.maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel
verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde
ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, MUAYENEHANE faaliyetleri çerçevesinde
kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar VERİ SORUMLUSU
tarafından saklanır.

4.1.1. SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
MUAYENEHANEDE, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, sunulan hizmetin gereği ve ilgili
mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönetmeliği,
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
İlgili diğer kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde
öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.1.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

MUAYENEHANE faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda
saklanır.
İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak

4.2. İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER
Kişisel veriler;
İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık
rızasını geri alması,
Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok
edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun MUAYENEHANE tarafından kabul edilmesi,
MUAYENEHANE, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya
Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula başvuruda bulunması ve bu
talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun
süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
Durumlarında MUAYENEHANE tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin
önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle
Kanunun 6. maddesi 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan
edilen yeterli önlemler çerçevesinde MUAYENEHANE tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

5.1. TEKNİK TEDBİRLER
VERİ SORUMLUSU tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda
sayılmıştır:
Elektronik ortamda saklanan özel nitelikteki kişisel veriler de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerin
güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda; güvenlik duvarları, ağ erişim kontrolü,
zararlı yazılımları engelleyen sistemler, güvenlik yamaları kullanılmaktadır. Bilgi sistemleri güncel

tutulmakta, veri yedekleme programları kullanılmakta, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda
güçlü parolalar kullanılmaktadır.
Kişisel verilerin bulunduğu elektronik olan veya olmayan saklama alanlarına erişimler kayıt altına
alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmakta, güvenli kayıt tutma
(loglama) sistemleri kullanılmakta, erişim yetkilendirmesi yapılmakta, silinen kişisel verilerin ilgili
kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
MUAYENEHANEDE özel nitelikli kişisel veri işlendiği göz önünde bulundurularak çalışanlara özel
nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmekte, gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
MUAYENEHANEDE özel nitelikli veriler de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerin tutulduğu bilişim
sistemleri teçhizatının, yazılımlarının ve bunların muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamların
fiziksel güvenliği için gerekli önlemler (yetkisiz kişilerin erişiminin sınırlanması, yangın söndürme
sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) alınmaktadır.

5.2. İDARİ TEDBİRLER
VERİ SORUMLUSU tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda
sayılmıştır:
Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin
önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin
muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
VERİ SORUMLUSU tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri
imzalatılmaktadır.
Kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERİ SORUMLUSU tarafından, ilgili kişileri aydınlatma
yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
MUAYENEHANE içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İMHA TEKNİKLERİ
İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda
kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinir:
Sunucularda yer alan kişisel veriler : Sunucularda yer alan kişisel verilerden

saklanmasını gerektiren süre sona erenler için VERİ
SORUMLUSU tarafından ilgili kullanıcıların erişim
yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan
kişisel veriler : Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler, VERİ
SORUMLUSU hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar)
için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilir.

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler : Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler için VERİ
SORUMLUSU dışındaki kişiler için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde
çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de
uygulanır.

Taşınabilir medyada bulunan kişisel veriler : Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler, VERİ SORUMLUSU tarafından şifrelenerek
ve erişim yetkisi sadece VERİ SORUMLUSUNA
verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda
saklanır.

6.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ
Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle yok edilir:
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler : Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt
kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek
şekilde yok edilir.

Optik/Manyetik medyada yer alan kişisel veriler : Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline
getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi
uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan
geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz
bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz
hale getirilir.

6.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
MUAYENEHANEDE kullanılan anonimleştirme yöntemleri şu şekildedir:
Değişkenleri çıkarma : İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi
herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan
tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu
içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte
olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.

Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri

kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve Üst Sınır Kodlama : Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak
kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde
değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. Aynı
kategori içinde kalan değerler birleştirilir.

Makro Birleştirme : Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir
sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt
kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene
ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait
değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde
bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili
kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.

Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka
değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve
tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
VERİ SORUMLUSU tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;
Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri
bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.
Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde VERİ SORUMLUSU tarafından
güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya
anonim hale getirme işlemi VERİ SORUMLUSU tarafından yerine getirilir.

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA
SÜRESİ

İnsan Kaynakları
Süreçleri İle İşveren
Yükümlülüklerinin
Yerine Getirilmesi

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir
süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (5510 sayılı
Kanunun 86/1 maddesi)

Saklama
süresinin
bitimini
takip eden
ilk
periyodik
imha
süresinde

İş Sağlığı Ve
Güvenliğine İlişkin
Yükümlülüklerin
Yerine Getirilmesi

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir
süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7.maddesi)

Sağlık Hizmeti
Sunumu

İlgili hukuki düzenlemeler ve sağlık hizmetinin gerekleri
uyarınca 20 yıl süreyle saklanır. Hukuki bir süreç işliyorsa
süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 146, 147, 478.maddeleri, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 66-72 maddeleri, Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 49.maddesi)

3.Kişilerden Hizmet
Alınması

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir
süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun 146.maddesi)

NOT: Kanun ve diğer mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat
uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş
olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

PERİYODİK İMHA SÜRESİ
Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince VERİ SORUMLUSU, periyodik imha süresini 6 ay olarak
belirlemiştir. Buna göre, MUAYENEHANEDE her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi
gerçekleştirilir.

POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
POLİTİKA, ıslak imzalı olarak basılı kâğıtta düzenlenir ve MUAYENEHANEDE ilgili dosyalarda saklanır.
MUAYENEHANENİN bir internet sayfası olması halinde POLİTİKA aynı zamanda internet sayfasında da
kamuya açıklanır.

POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU
POLİTİKA, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

POLİTİKA, VERİ SORUMLUSU tarafından VERBİS kaydının tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmiş
kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde POLİTİKANIN ıslak imzalı eski nüshaları VERİ
SORUMLUSU tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5
yıl süre ile MUAYENEHANEDE ilgili dosyalarda saklanır.

VERİ SORUMLUSU
PROF. DR. MURAT EMİROĞLU

Soru Sor
Aklına takılan herşey için...
Prof. Dr. Murat Emiroğlu
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim